Pravila korišćenja loyality programa

Opšte odredbe

Ova opšta pravila programa lojalnosti „GOLDEN BEAUTY LOYALTY PROGRAM“ (u daljem tekstu: „Pravila“) regulišu realizaciju programa lojalnosti pod nazivom „GOLDEN BEAUTY LOYALTY PROGRAM“ koji sprovodi GOLDEN BEAUTY SHOP (u daljem tekstu: „Program lojalnosti“) putem izdavanja i korišćenja GOLDEN BEAUTY „loyalty“ kartice (u daljem tekstu: „Kartica“).

GOLDEN BEAUTY SHOP je provajder Programa lojalnosti i izdavalac Kartice (u daljem tekstu: „Izdavalac“).

Program lojalnosti predstavlja poseban poslovni odnos između Izdavaoca i njegovih kupaca koji su korisnici Kartice, u vezi sa kojim se, pored opštih uslova poslovanja Izdavaoca, primenjuju i ova Pravila.

Program lojalnosti ima za cilj uspostavljanje dugoročnog odnosa Izdavaoca sa svojim kupcima koji korisnicima Kartice, kao učesnicima u Programu lojalnosti, omogućava ostvarivanje posebnih pogodnosti za kupovinu roba/usluga Izdavaoca, zasnovanih na lojalnosti kupaca.

Učesnik Programa lojalnosti može biti svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje popunjavanjem pristupnice (u daljem tekstu: „Pristupnica“) sa svim neophodnim podacima ili registrovanjem putem mobilne aplikacije pristaje na primenu Pravila, a na osnovu čega Izdavalac tom licu izdaje Karticu (u daljem tekstu: „Korisnik kartice“) ili kreira nalog u okviru mobilne aplikacije, s tim da Izdavalac zadržava pravo da odbije izdavanje Kartice i pristupanje Programu lojalnosti bilo kom licu, po sopstvenoj diskrecionoj odluci.

Izdavalac može u svakom momentu obustaviti dalju realizaciju Programa lojalnosti, izmeniti ili staviti van snage Pravila, bez bilo kakvih obaveza prema Korisniku kartice, o čemu će Korisnici kartice biti obavešteni putem isticanja obaveštenja na web sajtu: www.gbs.rs i/ili slanjem obaveštenja na email adresu Korisnika kartice navedenu u Pristupnici.

Izdavanje kartice

Nakon urednog popunjavanja Pristupnice, Izdavalac izdaje Karticu sa personalizovanim barkodom koju Korisnik kartice dobija na korišćenje i koja se može koristi radi učešća u Programu lojalnosti odmah nakon aktivacije od strane Izdavaoca.

Korisniku kartice će Kartica biti, po pravilu, izdata odmah nakon urednog popunjavanja Pristupnice, i koju Korisnik može preuzeti u maloprodajnom objektu Izdavaoca gde je popunjena Pristupnica, dok će Kartica biti aktivirana u istom momentu sa evidentiranom prvom transakcijom.

Karticu može koristiti samo Korisnik kartice, te Izdavalac zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet donosioca Kartice prilikom korišćenja Kartice, kao i da odbije korišćenje Kartice od strane trećeg lica, bez obzira na eventualnu saglasnost Korisnika kartice za takvo korišćenje Kartice.

Izdavalac je vlasnik Kartice i on zadržava pravo da u svakom trenutku povuče Karticu iz upotrebe, kao i da na odgovarajući tehničko-tehnološki način obustavi dalju mogućnost korišćenja Kartice (deaktivacija Kartice), usled promene ili prestanka primene Pravila i/ili Programa lojalnosti, kršenja obaveza Korisnika kartice, kao i u svim drugim slučajevima u kojima Izdavalac smatra da je to potrebno radi zaštite svojih interesa ili interesa Korisnika kartice.

Kartica se izdaje na neodređen rok važnosti i svaki Korisnik kartice ima pravo da poseduje samo jednu aktivnu Karticu.

Prva Kartica se Korisniku kartice izdaje besplatno, dok u slučaju potrebe za reizdavanjem Kartice iz bilo kog razloga (oštećenje, gubitak, deaktivacija usled nekorišćenja, isključenja iz Programa lojalnosti i dr.), izuzev u slučaju tehničke neispravnosti Kartice ili drugih okolnosti koje su na strani Izdavaoca, naknada za reizdavanje iznosi 2,00 (dva) EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva za reizdavanje Kartice.

Korisnici kartice koji nisu koristili Karticu duže od 12 meseci, mogu biti isključeni iz Programa lojalnosti putem deaktivacije Kartice usled nekorišćenja. Takvi Korisnici kartice se mogu ponovo uključiti u Program lojalnosti podnošenjem zahteva za reizdavanje Kartice i uz izmirenje naknade za reizdavanje Kartice na prethodno naveden način.

Prijavu izgubljene ili oštećene Kartice, reklamacije u vezi sa radom Kartice, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje Kartice i realizaciju Programa lojalnosti, Korisnik kartice može dobiti slanjem email-a na adresu [email protected] radnim danima u vremenu od 08h pa do 16h.

Korisnik kartice snosi krivičnu i materijalnu odgovornosti za neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotrebu Kartice, u skladu sa važećim propisima. Korisnik kartice je dužan da odmah po saznanju prijavi svaki gubitak, krađu, neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotrebu Kartice.

Program lojalnosti

Učešćem u Programu lojalnosti, Korisnici kartica stiču mogućnost na ostvarivanje popusta prilikom kupovine usluga u maloprodajnim objektima Izdavaoca, i to prema sledećoj skali:

  • za kupovine u rasponu 500 – 30.000 dinara = 3% povrata novca u vidu poena,
  • za kupovine u rasponu 30.001 – 80.000 dinara = 5% povrata novca u vidu poena,
  • za kupovine u rasponu 80.001 – 130.000 dinara = 7% povrata novca u vidu poena,
  • za kupovine veće od 130.001 dinara = 10% povrata novca u vidu poena u parfimeriji i 15% povrata novca u vidu poena u salonu.

U slučaju reizdavanja Kartice, dostignuti nivou popusta se prebacuju na novo izdatu karticu.

Izdavalac zadržava pravo na kreiranje specijalnih promotivnih akcija koje Korisnicima kartice omogućavaju ostvarivanje dodatnih bonitetnih poena.

Izdavalac može kreirati i specijalne promocije/popuste koji će važiti samo za Korisnike kartice uz primenu Kartice, pri čemu će ove promocije biti istaknute u prodajnim objektima Izdavaoca, kao i putem drugih kanala komunikacije Izdavaoca sa Korisnicima kartice i drugim kupcima.

Radi sprečavanja zloupotreba i nesavesnog korišćenja Kartice, Izdavalac može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija Korisnika kartice na dnevnom/mesečnom nivou koje je moguće realizovati za prikupljanje bonitetnih poena, maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija Korisnika kartice za prikupljanje bonitetnih poena u određenom vremenskom periodu, maksimalan dozvoljeni iznos jedne transakcije kojom se prikupljaju bonitetni poeni, kao i druge mere koje odredi Izdavalac prema svim ili tačno opredeljenim Korisnicima kartice.

Izdavalac kartice može prema sopstvenoj proceni, bez prethodne najave, bilo kakvog obrazloženja i obaveza prema Korisniku kartice, isključiti iz Programa lojalnosti bilo kog Korisnika kartice.

Detaljne informacije o načinu korišćenja Kartica opisane su na web sajtu; www.gbs.rs ili www.gbs.rs.

Završne odredbe

Ova Pravila stupaju na snagu 01.09.2021. godine i primenjuju na sve Korisnike kartice i do izmene Pravila, donošenja novih ili stavljanja van snage Pravila.

U slučaju izmene ili donošenja novih Pravila, odnosno stavljanja van snage Pravila, prekida i obustave realizacije Programa lojalnosti, kao i privremenog ili trajnog isključenja Korisnika kartice iz Programa lojalnosti, Izdavalac nema bilo kakve obaveze prema Korisniku kartice, uključujući i obaveze po osnovu prikupljenih bonitetnih poena, niti po bilo kom drugom osnovu.

Za rešavanje sporova između Korisnika kartice i Izdavaoca u vezi sa Programom lojalnosti, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Pančevu, primenjujući pravo Republike Srbije.